top of page

Modified Atmosphere Packaging VS Controlled Atmosphere Packaging

Modified Atmosphere Packaging เป็นเทคโนโลยีการบรรจุเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารสด ทำได้โดยการปรับสัดส่วนบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ ให้มีสัดส่วนแก๊สต่างๆ ให้แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติ โดยสัดส่วนของแก๊สที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ไม่มากก็น้อย ตลอดอายุการจัดเก็บ ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ อัตราการซึมผ่านแก๊สของฟิล์มหรือวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และสภาวะในการเก็บรักษา ทั้งนี้การบรรจุในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเป็นวิธีถนอมอาหารที่ปราศจากการใช้วัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งชนิดต่างๆ จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคอาหารสด

Control Atmosphere Packaging เป็นการบรรจุแบบควบคุมบรรยากาศ เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มักใช้กับผลไม้สด ให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนของแก๊สที่แตกต่างไปจากบรรยากาศปกติ โดยอัตราส่วนนี้จะคงที่ตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ ถึงแม้ว่าปริมาณอ๊อกซิเจนจะลดลง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นจากตัวผลไม้ โดยจะมีการใช้ O2 generator และ CO2 emitter

Control Atmosphere Packaging จึงมักใช้ในกรณีการเก็บรักษาผลิตผลสดภายใต้ Controlled Atmosphere (CA) หรือ Controlled Atmosphere Storage (CAS) ด้วยการเก็บในตู้ขนส่งสินค้าหรือห้องเก็บขนาดใหญ่แทนซองหรือพลาสติกบรรจุอาหาร

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page