top of page

    กล่องฝาครอบ

    Telescope Type Boxes

 "Perfect for products that need displaying "
Dimensions
ข้อมูลทางเทคนิค

กล่องสามารถแยกออกเป็นฝาและตัวกล่อง

ราคาปานกลาง

แข็งแรงน้อยกว่ารูปแบบอื่น

มีความสวยงามสูง

นิยมใช้กับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ผลไม้

สามารถเปิด - ปิด แสดงสินค้าได้ง่าย

ตัวอย่างสินค้า
bottom of page