top of page
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้อำนวยการบัญชี

กลุ่มแผนกขาย

กลุ่มแผนกจัดซื้อ

กลุ่มแผนกวิศวกรรม

ผู้จัดการโรงงาน

ตรวจสอบภายใน

กลุ่มแผนกคุณภาพ

กลุ่มแผนกผลิต

bottom of page