top of page

วิสัยทัศน์

บริษัท พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็นองค์กรด้านบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ครบวงจร  เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากลและนวัตกรรมที่ทันสมัย ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Customer (ลูกค้า)

มุ่งมั่นเสริมสร้างมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

Employee (พนักงาน)

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงาน พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ “พงษ์พันธ์” เป็นองค์กรที่ดึงดูดบุคลากรมีคุณภาพ

Organization (องค์กร)

พัฒนาโครงสร้างการจัดการและปรับแผนธุรกิจตามกระแสของตลาดพร้อมดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

Partner (คู่ค้า)

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพไปด้วยกัน เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

Professionalism

 

มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

บริการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

Performance Excellence

 

มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับทุกอย่างที่เราทำ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จเหนือความคาดหมายทั้งของเราและของผู้อื่น

Teamwork

 

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายด้วยศักยภาพอย่างเต็มที่

เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

ผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

bottom of page