top of page

3 เหตุผลที่เลือกใช้กล่องลูกฟูก

1) กล่องลูกฟูกปกป้องสินค้าจากความชื้น ซึ่งสามารถเป็นอันตรายต่อสินค้าอาหารได้

2) กล่องลูกฟูกสามารถปรับแต่งได้ง่ายหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นสี ทรง การขึ้นรูป แล้วแต่ตามที่ลูกค้าต้องการ

3) กล่องลูกฟูกนั้นยังเป็นทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูก และสามารถรีไซเคิลได้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page