top of page

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยช่วยลดปัญหาสุขภาพ


ในช่วงนี้มีข่าวในแง่ลบของอาหารที่ออกมาในสื่อต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนอาหาร นำไปสู่คว ามเสียหายทั้งค่าใช้จ่าย และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนจากสารเคมีเป็นความกังวลสูงสุดในด้านความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค สารเคมีบางชนิดในหมึกพิมพ์ที่เรียกว่า "ไมแกรนต์" สามารถย้ายจากบรรจุภัณฑ์มาสู่อาหารด้วยสภาวะต่างๆกัน โดยเราจะเรียกการเคลื่อนย้ายว่า "ไมเกรต" ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นั้นระบุไว้ถึงความสามารถในการไมเกรตสารเคมีในงานพิมพ์ดังนี้

1) Set-off (เซตออฟ)

ไมแกรนต์สามารถไมเกรตจากงานพิมพ์ชั้นหนึ่งสู่อีกชั้นหนึ่งได้โดยด้านที่มีการพิมพ์จะถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ด้านที่ไม่มีการพิมพ์ซึ่งด้านที่ไม่พิมพ์นี้จะไปสัมผัสกับอาหารโดยตรง และถ่ายโอนสารเคมีสู่อาหาร

2) Diffusion (ดิฟฟิวชั่น)

สารเคมีที่มีโมเลกุลขนาดเล็กหรือเคลื่อนที่ได้ สามารถซึมผ่านและแพร่สู่วัสดุของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย กลไกนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อนำอาหารบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์และอาหารเริ่มซึมซับสารเคมีจากวัสดุงานพิมพ์

3) Gas-Phase (แก๊สเฟส)

ไมแกรนต์สามารถไมเกรตจากงานกระดาษ โดยแก๊สในสิ่งแวดล้อมเป็นตัวนำพาสารเคมีในหมึกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนลงสู่อาหารกเานใน เช่นการพาไปของ Mineral Oil หรือ Photo Initiator ด้วยอากาศ

เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ และหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือการเลือกใช้หมึกพิมพ์ที่ปรับประสิทธิภาพการไมเกรต (Migration Optimized Ink) ที่ผ่านการคัดสรรส่วนผสมที่เหมาะสมตั้งแต่แรก เพื่อให้เกิดการไมเกรตของสารเคมีได้ต่ำ นำไปสู่การปนเปื้อนของอาหารที่น้อยลง

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page