top of page

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปี 2019


1. มุ่งรักษารสชาติ ความสดและสารอาหาร

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอมุมมองความสดใหม่และรสชาติของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงรสชาติอาหารหรือเครื่องดื่มได้

2. มุ่งให้ส่วนผสมไปในแนวเดียวกัน

วัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้ประกอบการควรที่จะมุ่งให้วัสดุสำหรับ ส่วนผสมของอาหารภายในกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปในทิศทางเดียวกัน

3. มุ่งแสดงควาามรับผิดชอบ

บรรจุภัณธ์รีไซเคิลได้หรือไม่? บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุหมุนเวียนหรือไม่? บรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุจากพืชหรือไม่? คำถามเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

4. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่แท้จริงและวัฒนธรรมองค์กรในการร่วมมือกันผลิตสินค้า

โพสต์ดีเด่น
โพสต์ล่าสุด
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page