top of page

การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้งได้ทำการส่งพนักงานเพื่อไปอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

โพสต์ดีเด่น