top of page

การฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง ได้มีการจัดการอบรมดับเพลิงประจำปี 2560 โดยให้พนักงานทุกแผนกในกระบวนการผลิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม เรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โพสต์ดีเด่น