top of page

ให้ข้อมูลสนับสนุนการทำรายงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง ได้เปิดโอกาสให้ทางนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามาศึกษาดูการจัดการดูแลคลังสินค้า วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเรจรูปของทางเรา และทางเราได้เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการคลังต่างๆ

โพสต์ดีเด่น