top of page

มอบทุนการศึกษาแด่โรงเรียนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้งได้มีการบริจาคเงิน เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กโรงเรียนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จำนวน 15 ทุนโดยทางห้างหุ้นส่วนได้มีการร่วมมือกับทางโรงเรียนบริจาคเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี

โพสต์ดีเด่น