top of page

การฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2559


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2559 พื้นที่ด้านข้างโรงงานผลิตกล่องกระดาษ เนื่องด้วยทางห้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของพนักงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุอัคคีภัย

โพสต์ดีเด่น